Statut

STATUT

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 9 im. JULIANA TUWIMA W BYTOMIU

 Podstawy prawne:

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe     

  (Dz. U. z 2016r. poz. 60)

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2016r.  poz. 59)

– Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli  ( Dz. U. z 2017r. poz. 649)

 

 

 SPIS TREŚCI:

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział II Cele i zadania przedszkola

Rozdział III Sposób realizacji zadań przedszkola

Rozdział IV Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

Rozdział V Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

Rozdział VI Formy współdziałania z rodzicami

Rozdział VII Organy przedszkola

Rozdział VIII Organizacja pracy przedszkola

Rozdział IX Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu

Rozdział X Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników przedszkola

Rozdział XI Prawa i obowiązki dzieci

Rozdział XII Rekrutacja

Rozdział XIII Postanowienia końcowe

 

Rozdział I

                                   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • 1

 

 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Miejskie nr 9 im. Juliana Tuwima w Bytomiu.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w budynku przy ulicy Obywatelskiej 6.
 3. Przedszkole posługuje się pieczęcią:

Przedszkole Miejskie nr 9

 1. Juliana Tuwima

41-907 Bytom, ul. Obywatelska 6

REG: 271068539   NIP: 626-26-26-985

tel. 032- 281-61-79

 

 • 2

 

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Bytom z siedzibą przy ul. Parkowej 2.
 2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach.
 3. Przedszkole jest jednostką budżetową Gminy Bytom i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 4. Obsługę finansowo-księgową przedszkola, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu  prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu.
 5. Przedszkole dla celów administracyjnych, księgowych i statystycznych używać będzie skrótu nazwy: P9.

 

 • 3

 

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

 • przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Miejskie nr 9  w Bytomiu,
 • statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Miejskiego nr 9 w Bytomiu,
 • organie prowadzącym przedszkole – należy przez to rozumieć Gminę Bytom,
 • organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem – należy przez to rozumieć Kuratorium Oświaty w Katowicach,
 • nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola,
 • rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Rozdział II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 • 4
 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Prawie oświatowym oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych..

 

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to  realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania-uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 

 1. Przedszkole oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wsparcie rozwoju każdego dziecka, stosownie do jego  potrzeb i możliwości, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – stosownie także do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego.
 2. Zadania przedszkola:
 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
 • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
 • wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
 • zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
 • wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
 • wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
 • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 • przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
 • tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
 • tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
 • współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
 • kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
 • systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
 • systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
 • organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego, religii,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

ROZDZIAŁ III

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

 • 5
 1. Przedszkole realizuje zadania poprzez:

1) organizację oddziałów przedszkolnych dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,

4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka,

5) przygotowanie do nauki czytania i pisania oraz uczestniczenie w procesie alfabetyzacji,

6) diagnozę i obserwację dzieci,

7) organizację zajęć rytmiki, które prowadzone są w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki , ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy,

8) organizację zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu opartej na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój,

9) systematyczne informowanie rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcanie do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowanie diagnozy dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole,

10) włączenie przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego,

11) stworzenie miejsc do odpoczynku oraz odpowiednie ich wyposażenie (leżak,  poduszka),a także poprzez  elementy wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

12) celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami).

 1. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki           i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

 1. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.
 2. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

2) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa Regulamin spacerów i wycieczek,

3) zatrudnianie w każdym oddziale nauczyciela i woźnej oddziałowej, które są odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego,

4)  zatrudnianie w grupie 3-latków pomocy nauczyciela,

5) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,

6) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

 • 6
 1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku, które potrzebuje wsparcia ze względu na występujące trudności edukacyjne oraz ze względu na jego szczególne uzdolnienia, polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka oraz na rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do pełnego i aktywnego uczestnictwa dziecka w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.
 3. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkola wynika w szczególności z czynników takich jak:
 • niepełnosprawność,
 • niedostosowanie społeczne,
 • zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
 • szczególne uzdolnienia,
 • specyficzne trudności w uczeniu się,
 • zaburzenia komunikacji językowej,
 • choroby przewlekłe,
 • sytuacje kryzysowe lub traumatyczne,
 • niepowodzenia edukacyjne,

10) zaniedbania środowiskowe,

11) trudności adaptacyjne, związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianami

środowiskowymi lub ze zmianami środowiska edukacyjnego w tym

związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu ich  w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci.
 2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, oraz zatrudniony w przedszkolu specjalista – logopeda.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz

innych  zajęć o charakterze terapeutycznym;

2)  porad i konsultacji;

3)  zajęć rozwijających uzdolnienia.

 1. W związku z potrzebą objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną z

inicjatywą  mogą wystąpić:

1) rodzice,

2) dyrektor przedszkola,

3) nauczyciel, wychowawca grupy, specjalista,

4) poradnia,

5) asystent edukacji romskiej,

6) pomoc nauczyciela,

7) asystent nauczyciela lub osoba, o której mowa w art. 15 ust. 2 Prawa

oświatowego,

8)  pracownik socjalny,

9) asystent rodziny,

10) kurator sądowy,

11) organizacja pozarządowa lub instytucja działająca na rzecz rodziny i dzieci.

 1. W przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami,

2) poradnią psychologiczno – pedagogiczną,

3) placówkami doskonalenia nauczycieli,

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi,

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny

i  dziecka.

 1. Organizacja współpracy w pomocy psychologiczno-pedagogicznej z podmiotami wymienionymi w ust.8 polega na:

1) systematycznym kontakcie w ramach prowadzonego przez przedszkole procesu rozpoznania i diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawania jego indywidualnych możliwości psychofizycznych,

2)  współdziałanie w obszarze diagnostycznym i postdiagnostycznym,

3)  wymianie informacji na temat poprawy skuteczności i jakości udzielanej pomocy.

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 4. Za organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu odpowiedzialny jest dyrektor.
 5. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację z udzielanej dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Przedszkole organizuje wychowanie i opiekę dla dzieci posiada­jących orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
 • niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
 1. Wychowanie i opiekę dla wychowanków niepełnosprawnych w przedszkolu organizuje się w integracji z wychowankami pełnosprawnymi.
 2. Przedszkole zapewnia:
 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
 • warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wychowanków,
 • zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach szczególnych,
 • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psycho­fizyczne wychowanków, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne,
 • integrację wychowanków ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z wychowankami pełnosprawnymi,
 • przygotowanie wychowanków do samodzielności w życiu dorosłym.
 1. Pozostałe działania przedszkola w zakresie kształcenia, opieki i wychowania dotyczące dzieci niepełnosprawnych realizowane są zgodnie z przepisami szczególnymi.

§4

ROZDZIAŁ IV

SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIECKIEM

 • 7
 1. Przedszkole zobowiązane jest do wypełniania funkcji opiekuńczej względem przebywających w nim dzieci, mając na uwadze ochronę ich życia i zdrowia.
 2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1)  zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa  pod względem fizycznym i psychicznym,

3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy BHP i ppoż.

4) promuje zasady dobrego żywienia i zdrowego trybu życia, współpracując w tym zakresie z rodzicami,

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku a w szczególności:

1) sale przedszkolne posiadające właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową,

2) sprzęty posiadające atesty i certyfikaty,

3) sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej,

4) apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy  wraz z            instrukcją dotyczącą jej udzielania.

 1. Szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren przedszkola posiadają zabezpieczenia uniemożliwiające wyjście bezpośrednio na jezdnię.
 2. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, do momentu przekazania ich rodzicom lub osobom upoważnionym, odpowiada nauczyciel pełniący w danym czasie obowiązki zawodowe, a w czasie zajęć dodatkowych  osoba prowadząca te zajęcia.
 3. W godzinach, w których wg arkusza organizacji przedszkola dopuszcza się łączenie grup, odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi nauczyciel, który zgodnie z siatką godzin pełni w tym czasie obowiązki zawodowe.
 4. Nauczyciel ma prawo opuścić oddział dzieci dopiero w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, po przekazaniu mu bieżących informacji dotyczących wychowanków.
 5. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej. Nauczyciel może opuścić oddział w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi mu dziećmi.
 6. W grupach w sprawowaniu opieki nad dziećmi pomaga nauczycielowi doraźnie woźna oddziałowa.
 7. Przy wyjściu poza teren przedszkola zapewnia się opiekę jednego opiekuna dla grupy 15 dzieci.
 8. Każde wyjście, wyjazd z dziećmi poza teren przedszkola odnotowuje się w dzienniku wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.
 9. Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość przepisów ruchu drogowego i przestrzeganie tych przepisów podczas spacerów i wycieczek z dziećmi.
 10. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel powinien skontrolować teren, salę, sprzęt, pomoce i inne przedmioty lub zlecić tą czynność innemu pracownikowi (pomoc nauczyciela, woźna).
 11. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora.
 • 8

Postępowanie w sytuacjach szczególnych:

 1. Pracownicy przedszkola są przeszkoleni w zakresie bhp i ppoż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenia w tym zakresie są aktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec dziecka żadne zabiegi lekarskie poza udzieleniem pierwszej pomocy w drobnych urazach np. skaleczenie, otarcie naskórka.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (dziecko przewlekle chore) w przedszkolu mogą być podawane dziecku leki w oparciu o pisemne upoważnienie rodziców. Rodzice zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, które określa nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia. Pracownik przedszkola musi wyrazić pisemną zgodę na podawanie leku dziecku.
 4. W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku lub innej nagłej sytuacji spowodowanej np. atakiem choroby, zapewnia się dziecku pierwszą pomoc przedmedyczną, oraz niezwłocznie sprowadza się fachową pomoc medyczną poprzez wezwanie pogotowia ratunkowego z jednoczesnym poinformowaniu o tym fakcie rodziców.
 5. O każdym wypadku, poza rodzicami, zawiadamia się niezwłocznie:

1) organ prowadzący przedszkole,

2) pracownika służby bhp,

3) społecznego inspektora pracy,

 1. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
 2. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora sanitarnego.
 3. Zawiadomień, o których mowa powyżej dokonuje dyrektor bądź upoważniony przez niego pracownik przedszkola.
 4. Każdy wypadek odnotowuje się w rejestrze wypadków. Dyrektor powołuje zespół i prowadzi postępowanie powypadkowe zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Umożliwia się ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą rodziców.
 6. Przedszkole prowadzi edukację dla bezpieczeństwa m.in. poprzez tematy kompleksowe, bajkoterapię z zastosowaniem różnych metod i form. Tematyka dotyczy bezpieczeństwa na drodze, sposobu korzystania z urządzeń, narzędzi i przyborów, bezpieczeństwa w relacjach z nieznajomymi, roślinami i zwierzętami, zagrożeń związanych z lekami, środkami chemicznymi.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przedszkole współpracuje z różnymi podmiotami np. z policją.
 • 9
 1. Przedszkole organizuje wycieczki i inne wyjazdy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w tym zakresie. Program wycieczki winien być dostosowany do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci.
 2. Liczba przewożonych osób w autokarze nie może być większa niż liczba miejsc w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
 3. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców. Wyjątkiem są krótkie, piesze wycieczki będące uzupełnieniem realizowanego programu wychowania przedszkolnego np. do parku, na pocztę, itp.
 4. Program wycieczki organizowanej przez przedszkole, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły.
 5. Dyrektor przedszkola wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.
 6. Kierownik wycieczki opracowuje program i regulamin wycieczki, zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa, określa zadania opiekunów, zapewnia apteczkę, sprzęt i ekwipunek, czuwa nad bezpiecznym przebiegiem wycieczki lub imprezy. Przedszkole posiada dodatkową procedurę w zakresie organizacji wycieczek i imprez poza siedzibą przedszkola.
 7. Rodzice dzieci mających problemy w czasie podróżowania pojazdami mechanicznymi zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczącego sprawowania opieki.

ROZDZIAŁ V

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

 • 10
 1. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom przedszkole określa następujące zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:
 2. a) dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub osoby przez nich upoważnione;
 3. b) rodzice mogą upoważnić do odbierania dziecka z przedszkola osobę, która w ich ocenie jest w stanie zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo. Upoważnienie w formie pisemnej zawiera: nazwisko i imię osoby upoważnionej, adres zamieszkania, oraz serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego jej tożsamość. Dyrektor może zwrócić się do rodziców o zmianę osoby upoważnionej (każdorazowo), kiedy stwierdzi, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku pełnego bezpieczeństwa lub po powstaniu wątpliwości co do jej odpowiedzialności;
 4. c) rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez osobę upoważnioną;
 5. c) w sytuacjach budzących wątpliwości, co do tożsamości osoby upoważnionej, nauczyciel nie wydaje dziecka i kontaktuje się z rodzicami;
 6. d) osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać dziecko bezpośrednio pod opiekę nauczyciela lub innego pracownika przedszkola, np. woźnej pełniącej dyżur w szatni;
 7. e) przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostawione bez opieki rodziców lub upoważnionej przez nich osoby w przedszkolu lub przed budynkiem przedszkola, podczas przyprowadzania i odbioru dziecka;
 8. f) nauczyciel ma obowiązek osobiście lub za pośrednictwem innego pracownika przedszkola sprawdzić, kto odbiera dziecko z przedszkola;
 9. g) w przypadku odbierania dziecka z placu zabaw – ogrodu, rodzic lub osoba upoważniona jest zobowiązany podejść do nauczyciela i poinformować go o odbiorze dziecka z przedszkola oraz opuścić plac zabaw – ogród;
 10. h) nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej;
 11. i) jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem;
 12. j) nauczyciel może odmówić wydania dziecka rodzicowi oraz osobie upoważnionej do odbioru w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie może ona zapewnić dziecku bezpieczeństwa (jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających);
 13. k) o każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami dziecka (gdy dziecko odbiera osoba upoważniona) lub z drugim rodzicem ( gdy dziecko odbiera jeden z rodziców);
 14. l) rodzice są zobowiązani do odbioru dziecka do czasu zamknięcia przedszkola.

ł) w przypadku nieodebrania dziecka do godziny zamknięcia przedszkola nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców  o tym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców.

 1. w przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel powiadamia dyrektora o zaistniałym fakcie. Dyrektor podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami
 2. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu dziecka w przedszkolu rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka niezwłocznie po powiadomieniu go przez nauczyciela. Dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

ROZDZIAŁ VI

FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA W RODZICAMI

 • 11
 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Formami współpracy z rodzicami w przedszkolu są:
 3. a) zebrania grupowe,
 4. b) konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem, dyrektorem, logopedą,
 5. c) zajęcia otwarte,
 6. d) uroczystości, festyny, spotkania okolicznościowe,
 7. e) gazetki grupowe dla rodziców,
 8. f) informacje umieszczane na stronie internetowej przedszkola,
 9. g) kontakty telefoniczne i za pośrednictwem e-mali,
 10. h) warsztaty, szkolenia, porady, konsultacje nauczycieli i specjalistów.
 11. Rodzice mają prawo do:

1) znajomości koncepcji pracy przedszkola  i udziału w jej opracowaniu,

2) zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego, planem pracy przedszkola oraz zadaniami realizowanymi w danym oddziale,

3) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów, zachowania i rozwoju,

4)  uzyskania informacji na temat stanu gotowości szkolnej dziecka,

5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji  pracy przedszkola,

6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu    i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo w radzie    rodziców,

7)  planowych i systematycznych spotkań z nauczycielami oddziału,

8)  włączania się w organizację życia przedszkolnego,

9) życzliwej i przyjaznej atmosfery, intymności rozmowy z zachowaniem tajemnicy jej treści itp.

10) współdziałania w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku rodziny i przedszkola  oraz budzeniu wzajemnego zaufania.

11) współdecydowania w sprawach dotyczących współdziałania przedszkola z różnymi   środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznania ich za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

 1. Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny od dyrektora i rady rodziców.
 2. Przedszkole oczekuje od rodziców:

1) znajomości i  przestrzegania niniejszego statutu,

2) bieżącej i rzetelnej informacji na temat dziecka,

3) terminowego regulowania opłat,

4) przestrzegania ustaleń organizacyjnych placówki, w tym procedur, regulaminów i      zarządzeń wewnątrzprzedszkolnych,

5)  aktywnego współuczestniczenia w życiu przedszkola,

6) informowania o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu oraz niezwłocznego zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

7) śledzenia na bieżąco informacji umieszczanych na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.

8)  kultury zachowań w różnych sytuacjach na terenie placówki.

 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani:
 • dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola
 • zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia,
 • informować i usprawiedliwiać dłuższe nieobecności dziecka w przedszkolu
 • wspierać nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka, w tym szczególnie uczestniczyć w zebraniach, konsultacjach, warsztatach organizowanych dla rodziców,
 • zapewnić dziecku warunki do rozwoju i osiągnięcia optymalnego poziomu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,

ROZDZIAŁ VII

ORGANY PRZEDSZKOLA

 • 12
 1. Organami przedszkola są:

1) dyrektor przedszkola, zwany dalej dyrektorem,

2) rada pedagogiczna,

3) rada rodziców.

 • 13
 1. Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie w oparciu o współpracę z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, organem sprawującym nadzór pedagogiczny i organem prowadzącym.
 2. Dyrektor podejmuje decyzje na podstawie:
 3. a) pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta Bytomia
 4.  b) obowiązujących przepisów prawa.
 5. Kompetencje dyrektora:

1) kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz,

2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli                     i pracowników obsługi oraz administracji,

3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli,

4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

5) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących,

6) wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy,

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i radę rodziców oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole,

9) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka i organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

 1. Zadania Dyrektora:

1) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,

2) prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola,

3) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,

4) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego,

5) przedstawianie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola,

6) co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektu i placu zabaw a także bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w placówce, oraz określenie kierunków ich poprawy,

7) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej z  uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,

8) dopuszczanie do użytku, po zasięgnięciu opinii nauczyciela lub zespołu nauczycieli programu wychowania przedszkolnego.

8) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez związki zawodowe,

9) organizowanie administracyjnej i gospodarczej obsługi przedszkola, a w sprawach obsługi finansowej współpracowanie z Centrum Usług Wspólnych

10) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, oraz instytucjami nadzorującymi                i kontrolującymi,

11) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

12) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola

13) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

14) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

15) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

16) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

17) egzekwowanie przestrzegania przez wychowanków i pracowników przedszkola  ustalonego w placówce  porządku i bezpieczeństwa oraz dbanie o czystość i estetykę przedszkola;

 1. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych:

1) wykonuje uchwały Rady Gminy Bytom w zakresie działalności przedszkola,

2) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom         i ich rodzinom,

3) organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy.

 • 14
 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 3. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin i harmonogram pracy na dany rok szkolny.
 4. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady tj.: przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny i inni.
 5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.
 6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzenie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola,

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,

3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) uchwalenie statutu przedszkola,

5) przyjęcie koncepcji pracy przedszkola,

6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,

7) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola w tym przede wszystkim organizację tygodniowego rozkładu zajęć,  ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci,

2) projekt planu finansowego przedszkola,

3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

4) wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola.

5) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

6) pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy

 1. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.
 2. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do Gminy Bytom o odwołanie z funkcji dyrektora.
 3. Rada Pedagogiczna wybiera 2 przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.
 4. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
 5. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
 7. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów.
 8. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 • 15
 1. Rada Rodziców jest organem kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Rada Rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokojenia potrzeb dzieci,
 3. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez rodziców danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym.
 4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który szczegółowo określa zadania Rady.
 5. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek i ustalać zasady i zakres współpracy.
 6. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
 7. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie regulaminu działalności Rady Rodziców,

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

 1. Rada Rodziców wyraża zgodę na:

1) wprowadzanie nowych treści wychowawczych do programów wychowania przedszkolnego wynikających z bieżących potrzeb zdiagnozowanych przez nauczycieli,

2)   współpracę przedszkola z organizacjami pozarządowymi lub uczelniami wyższymi w celu rozwijania u dzieci odpowiednich postaw, zachowań i wdrażania ich w świat wartości.

 1. Rada Rodziców wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.
 2. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.
 3. W posiedzeniu Rady Rodziców może uczestniczyć z głosem doradczym dyrektor placówki. Do udziału w posiedzeniach zaproszone mogą być, również z głosem doradczym, inne osoby.
 • 16

1.Organy przedszkola współdziałają ze sobą:

 1.  a) dając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w      ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych szczegółowo w statucie przedszkola,
 2.  b) zapewniają bieżącą wymianę informacji między sobą.
 3. Zasady współpracy między organami:
 4. a) współdziałanie wszystkich organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dzieci i podnoszenie jakości pracy placówki,
 5. b) organy współdziałają w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku,
 6. c) każdy z wymienionych organów działa w ramach posiadanych kompetencji i  regulaminów tak, aby przede wszystkim gwarantowały każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji, zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola na temat planowanych działań i podejmowanych decyzji, wymiana informacji następowała poprzez zapraszanie na posiedzenia poszczególnych organów przedstawicieli pozostałych organów,
 7.  d) organy mogą spotkać się w każdej chwili w zależności od potrzeb,
 8. e) wnioski i opinie poszczególnych organów kierowane do innego organu rozpatrywane są na najbliższym spotkaniu.
 9. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji a także rozstrzyga o sprawach spornych między poszczególnymi organami.
 10. Jeżeli między organami przedszkola wynikną kwestie sporne, dyrektor kierując się dobrem Przedszkola, pełni rolę mediatora i podejmuje niezbędne działania zmierzające do rozwiązania konfliktu.
 11. W przedszkolu obowiązuje następujący tryb rozstrzygania sporów między organami :

1)  obowiązkiem organów jest dążenie do rozstrzygania sporów na terenie przedszkola.

2)  prośbę o rozstrzygnięcie sporu wnosi do dyrektora zainteresowany organ na piśmie, po   przedstawieniu prawomocnej uchwały swojego gremium.

3)  w ciągu 14 dni dyrektor wyznacza termin posiedzenia mediacyjnego przedstawicieli organów, między którymi wystąpiły kwestie sporne.

4)  posiedzenie mediacyjne poprzedza rozmowa prowadzona przez dyrektora ze stronami,     wyjaśniająca przedmiot sporu oraz cele i oczekiwania stron konfliktu.

5)  dyrektor jako mediator prowadzi posiedzenie zmierzające do osiągnięcia kompromisu w przedmiotowej sprawie. Posiedzenie mediacyjne jest protokołowane.

6)  dyrektor ma prawo powołania różnych zespołów konsultacyjnych, których celem jest pomoc w osiągnięciu porozumienia między stronami konfliktu.

7)  w razie braku kompromisu dyrektor rozstrzyga spór jednoosobowo, kierując się zasadą obiektywizmu i dobrem przedszkola.

8)  decyzja dyrektora w sprawie rozstrzygnięcia przedmiotu sporu jest ostateczna.

9)  spory pomiędzy  dyrektorem  a  innymi  organami przedszkola  rozstrzyga,  w zależności     od     przedmiotu     sporu,     organ     prowadzący  przedszkole     albo     organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Decyzja organów wspomnianych wyżej jest ostateczna.

ROZDZIAŁ VIII

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 • 17
 1. Przedszkole jest placówką wielooddziałową.
 2. Szczegółową organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora, pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zatwierdzony przez organ prowadzący, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez związki zawodowe i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 3. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:

1) ilości dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj        i czas ich pracy,

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego,

3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.

 1. Rok szkolny w przedszkolu trwa od 1 września do 31 sierpnia. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. W przedszkolu obowiązuje przerwa wakacyjna ustalana corocznie przez  organ        prowadzący  przedszkole na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców . W czasie przerwy wakacyjnej  dzieci mają zapewnioną opiekę w dyżurujących przedszkolach.
 3. Dzienny czas pracy przedszkola oraz czas pracy poszczególnych oddziałów ustalony jest z organem prowadzącym z uwzględnieniem potrzeb środowiska.
 4. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora, w porozumieniu z radą pedagogiczną, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i dostosowany jest do założeń programowych i oczekiwań rodziców.
 5. Ramowy rozkład dnia zawiera w szczególności:
 • godziny pracy przedszkola,
 • godziny posiłków,
 • godziny zabaw swobodnych, zabaw ruchowych, wypoczynku,
 • godziny zajęć dydaktycznych i zajęć dodatkowych,
 • czas czynności porządkowych, samoobsługowych.
 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dania, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczo-dydaktycznej.
 2. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie Dziecko 6-letnie jest objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • 18
 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 3. W okresach obniżonej frekwencji (ferie zimowe, dyżur wakacyjny, epidemia grypy itp.) lub dużej absencji nauczycieli przedszkole może prowadzić zajęcia w grupach łączonych.
 4. Grupy mogą być łączone przy takiej liczbie wychowanków w każdej z nich, aby po połączeniu nie przekroczyć liczby 25, w miarę możliwości z zachowaniem zasady łączenia grup zbliżonych wiekiem (trzylatki z czterolatkami, pięciolatki z sześciolatkami)
 5. Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznego dyrektor przedszkola powierza oddział nauczycielowi (nauczycielom) o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
 6. Decyzję w sprawie przydziału nauczycieli do poszczególnych oddziałów podejmuje dyrektor przedszkola.
 7. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu. Jeżeli dyrektor zmuszony jest zmienić nauczyciela w oddziale z przyczyn organizacyjnych lub losowych zasięga opinii rodziców w tej sprawie.
 8. W oddziale dzieci 3-4 letnich zatrudniona jest dodatkowo pomoc nauczyciela.
 9. W przypadku nieobecności nauczyciela dopuszcza się łączenie grup ( z zachowaniem zasad zawartych w punkcie 4) lub organizuje się zastępstwa.
 10. Organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli
 • zastępstwa za nieobecnego nauczyciela organizuje dyrektor przedszkola,
 • pierwszeństwo w realizacji tych zastępstw ma drugi nauczyciel pracujący w oddziale,
 • zastępstwo za nieobecnego nauczyciela, nauczyciel zastępujący potwierdza w dzienniku zajęć grupy ( podpisem, określeniem godzin zastępstwa),
 • praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w trakcie realizacji zastępstw, prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy.

 

 • 19
 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz programy wychowania przedszkolnego dopuszczone do użytku w przedszkolu przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 2. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo – opiekuńczo – dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. Są dopuszczone przez dyrektora.
 3. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.
 4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut, za wyjątkiem zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, których czas trwania wynosi 45 minut.
 5. W przedszkolu, na życzenie rodziców, organizuje się naukę religii:
 • nauczanie religii odbywa się na podstawie programu opracowanego i zatwierdzonego przez właściwe władze kościelne;
 • przedszkole zatrudnia nauczyciela religii wyłącznie na podstawie imiennego skierowania wydanego przez właściwego biskupa diecezjalnego bądź właściwe władze zwierzchnie innych kościołów i związków wyznaniowych,
 • przedszkole ma obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu wychowanków,
 • jeżeli na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczających zgłosi się mniej niż siedmiu wychowanków, organ prowadzący przedszkole w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym, organizuje naukę religii w grupie między przedszkolnej lub poza przedszkolnym punktem katechetycznym,
 • dzieci nieuczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
 1. Nauka religii w przedszkolach odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych tygodniowo. Czas trwania zajęć z religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
  1. z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut;
  2. z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
  3. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe. Dzieci na wniosek rodziców mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych oferowanych przez przedszkole.

9.Zajęcia dodatkowe w przedszkolu są prowadzone przez zatrudnionych w nim nauczycieli . Osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.

10. W uzasadnionych przypadkach, przy zaistnieniu szczególnych potrzeb, do ich prowadzenia dyrektor przedszkola może, za zgodą kuratora oświaty, zatrudnić osobę niebędącą nauczycielem zgodnie z innymi przepisami szczegółowymi.

 1. Organizacja zajęć dodatkowych:
 • rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców,
 • terminy zajęć dodatkowych ustala dyrektor,
 • czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
 • dla dzieci 3-4 letnich – około 15 minut,
 • dla dzieci 5-6 letnich – około 30 minut.
 • osoba prowadząca zajęcia dodatkowe zobowiązana jest do prowadzeniu dokumentacji tych zajęć. Sposób dokumentowania określają odrębne przepisy,
 • w czasie trwania zajęć dodatkowych odpowiedzialność za powierzoną grupę dzieci  ponosi osoba prowadząca te zajęcia.
 1. Udział dzieci w zajęciach dodatkowych jest bezpłatny. W przypadku, gdy zajęcia

odbywają się w czasie wykraczającym poza przeznaczony na bezpłatne nauczanie,

wychowanie i opiekę, rodzice ponoszą jedynie opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami .

 • 20
 1. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb:
 2. a) zajęcia rewalidacji indywidualnej dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 3. b) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, porady i konsultacje, zajęcia rozwijające uzdolnienia.
 4. c) zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 5. d) indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
 6. Organizacja oraz prowadzenie wyżej wymienionych zajęć odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 • 21
 1. Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole  posiada:
 • sale zajęć i zabaw z niezbędnym wyposażeniem,
 • pomieszczenia sanitarne,
 • pomieszczenia administracyjno-gospodarcze i socjalne,
 • szatnię,
 • kuchnię,
 • ogród przedszkolny z placem zabaw.
 1. Archiwum przedszkolne znajduje się w gabinecie dyrektora.
 2. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie pomieszczeń znajdujących się w przedszkolu jest w dyrektor, który przenosi tę odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, opiekunów tych pomieszczeń.
 3. Szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie przedszkola określa Dyrektor przedszkola, przy czym ustalenia Dyrektora nie mogą naruszać obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 • 22
 1. Przedszkole prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Sposób dokumentowania prowadzonej obserwacji pedagogicznej i indywidualnej pracy z dzieckiem na każdy rok szkolny ustala rada pedagogiczna.
 3. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, w terminie – do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
 4. Za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją ponosi odpowiedzialność dyrektor.

ROZDZIAŁ IX

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT I WYŻYWIENIE DZIECI W PRZEDSZKOLU

 • 23
 • Zasady i wysokość odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa aktualna uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Bytom.
 • Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia oraz zasady odpłatności za wyżywienie dzieci i pracowników określa dyrektor w wydanym zarządzeniu po wcześniejszym uzgodnieniu z organem prowadzącym .
 • Ewidencja liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, dla celów rozliczeniowych, prowadzona jest w systemie elektronicznym, rejestrującym godzinę przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola. Czasem bezpłatnym jest pierwsze 5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Zasada ta nie dotyczy dzieci realizujących  roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, którym przedszkole zapewnia bezpłatne wychowanie, nauczanie i opiekę przez cały czas ich pobytu w przedszkolu.
 • Dziecko uczęszczające do przedszkola może korzystać z posiłków oferowanych przez placówkę.
 • O ilości spożywanych przez dziecko posiłków decyduje rodzic w karcie zapisu dziecka do przedszkola lub deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego.
 • Rodzic podpisuje z przedszkolem stosowną umowę określającą m.in. termin i numer rachunku bankowego na który należy dokonywać wpłat.
 • Podpisanie umowy, której jeden egzemplarz otrzymuje rodzic, jest jednoznaczne z akceptowaniem i respektowaniem zawartych w niej zapisów.
 • Rodzic ma prawo zmienić ilość posiłków spożywanych przez dziecko w przedszkolu. Zmiana dokonywana jest na pisemną prośbę rodzica złożoną najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ma nastąpić zmiana.
 • Każdorazowa zmiana wymaga sporządzenia aneksu do zawartej umowy.

ROZDZIAŁ X

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

 • 24
 1. Przedszkole zatrudnia nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących nauczycielami.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników przedszkola określają odrębne przepisy.

3 Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

4.Do obowiązków wszystkich pracowników przedszkola należy:

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy,

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce,

3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w placówce porządku,

4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

5) dbanie o dobro placówki, chronienie jego mienia, odpowiedzialność za powierzone materiały, pomoce naukowe, narzędzia pracy, sprzęt

6)  przejawianie koleżeńskiego stosunku do współpracowników, okazywanie im pomocy, w szczególności pracownikom młodym. przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

7) przestrzeganie tajemnicy służbowej.

 • 25
 1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, kształtować postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej dziecka i respektowaniem jego praw.
 2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiada za jej jakość.
 3. Nauczyciel organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny, zwracając uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno –sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć.
 4. Do szczegółowych zadań nauczyciela należy:
 • systematyczne planowanie i realizacja zajęć wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych  uwzględniających potrzeby i zainteresowania dzieci,
 • zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom podczas zajęć organizowanych przez przedszkole w jego siedzibie i poza nią,
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
 • rozpoznawanie potrzeb, możliwości, zdolności i zainteresowań wychowanków,
 • otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków poprzez dostosowanie metod i form pracy do jego możliwości, zgodnie z zasadą indywidualizacji i podmiotowego podejścia do dziecka,
 • tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowań, dążenie do pobudzenia procesów rozwojowych do optymalnej aktywizacji dziecka poprzez wykorzystanie jego własnej inicjatywy,
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
 • udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej,
 • przekazywanie rodzicom informacji o gotowości szkolnej dziecka,
 • współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,
 • planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego,
 • dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
 • eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
 • współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, między innymi przez organizację zebrań grupowych, zajęć otwartych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych, wspólnego świętowania, kącika dla rodziców oraz innych uroczystości, w których mogą brać udział zainteresowani rodzice,
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • realizacja zaleceń dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących,
 • czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej i przestrzeganie jej regulaminu,
 • udział w pracach zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej,
 • analizowanie wyników badań zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących wszystkich obszarów działalności przedszkola i podejmowanie działań służących poprawie jakości procesów edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych,
 • inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,,
 • współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci,
 • dbałość o własny warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
 • szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw.
 1. Nauczyciel ma prawo do:
 2. a) wyboru programu wychowania w przedszkolu zgodnie z przyjętymi kryteriami doboru programów,
 3. b) stosowania w realizacji programu takich metod wychowania i nauczania, jakie uzna za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne,
 4. c) uzyskania pomocy merytorycznej   i  metodycznej    ze    strony    dyrektora , nauczycieli, innych instytucji oświatowych i naukowych,
 5. d) tworzenia programów autorskich i wprowadzania innowacji pedagogicznych za zgodą Rady Pedagogicznej,
 6. e) wnioskowania o wyższy stopień awansu zawodowego,
 7. f) ochrony przewidzianej dla   funkcjonariuszy   publicznych   na   zasadach   określonych   w ustawie Kodeks Karny, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.
 • 26
 1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 • 27
 1. W przedszkolu zatrudnieni są następujący pracownicy nie będących nauczycielami na stanowiskach administracyjno-obsługowych:

1) intendent,

2) pomoc nauczyciela,

3) woźna oddziałowa,

4) kucharz,

5) pomoc kuchenna,

6) dozorca –konserwator.

 1. Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola, jako instytucji publicznej.
 2. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci poprzez:
 3. a) dbanie o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu,
 4. b) współdziałanie w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą i poszanowania ich godności osobistej,
 5. c) usuwanie i zgłaszanie nauczycielowi lub dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci.
 6. Do obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych należy także:
 7. a) dbanie o czystość i higienę pomieszczeń oraz otoczenia przedszkola,
 8. b) przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.,
 9. c) odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy,
 10. d) dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne,
 11. e) natychmiastowe reagowanie, w razie zaistnienia sytuacji zagrażających życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu osób przebywających w placówce lub narażających placówkę na zniszczenie lub utratę mienia,
 12. f) natychmiastowe powiadomienie dyrektora i odpowiednich służb w razie wystąpienia zagrożenia.
 13. Pracownicy zobowiązani są do wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.
 14. Szczegółowy zakres obowiązków, ustalony przez dyrektora przedszkola, znajduje się w teczkach akt osobowych poszczególnych pracowników.
 15. W sytuacjach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na ich zakres czynności służbowych, w pierwszej kolejności powinny być skierowane na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

ROZDZIAŁ XII

 PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

 • 28
 1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku określonym ustawą o systemie oświaty.
 2. Wychowanek przedszkola ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą,

2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tępa rozwoju,

3) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi,

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,

5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym,

6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych.

 1. Wychowanek przedszkola zawsze ma prawo do:

1) akceptacji takim jakim jest,

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,

4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,

5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

6) wypoczynku jeśli jest zmęczony,

7) jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony,

8) zdrowego jedzenia.

 1. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości,

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola,

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,

4) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu.

 1. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez rodziców zgłasza ten fakt wychowawcy lub dyrektorowi przedszkola.
 • 29
 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w n/w przypadkach:

1) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka                   w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni,

2) zalegania z odpłatnością za przedszkole za co najmniej 2 miesiące,

3) stałych agresywnych zachowań dziecka zagrażających zdrowiu i życiu pozostałych dzieci i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu,

4) zatajenia ciężkich chorób dziecka niezgłoszonych przez rodziców,

5) nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

 1. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje dyrektor stosując poniższą procedurę:

1) wysłanie  do rodziców pocztą lub bezpośrednie doręczenie pisma za potwierdzeniem odbioru informującego o naruszeniu zapisów statutu,

2) przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów statutu,

3) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków,

 1. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania do prezydenta

ROZDZIAŁ XII

REKRUTACJA

 • 30
 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli określa prawo oświatowe.
 3. Dzieci osób nie będących obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczących obywateli polskich.

PRZEPISY KOŃCOWE

 • 31

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, rodziców, dzieci.

 • 32

Tryb wprowadzania zmian i nowelizacji statutu.

1) Zmiany w statucie mogą być wprowadzane w formie nowelizacji na wniosek:

 1. a)  organów Przedszkola,
 2. b) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku zmiany przepisów,

2)  Tryb wprowadzania zmian do Statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania.

3)  Przedszkole publikuje tekst jednolity statutu po wprowadzeniu dwóch nowelizacji.

 • 33

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 • Wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń.
 • Udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora.
 • Zamieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola.
 • 34
 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację stosownie do obowiązujących przepisów zakresie działalności: dydaktyczno-wychowawczej, administracyjnej, gospodarczej.
 2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej Przedszkola określają odrębne przepisy.

3.Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być  sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 • 35

Statut przedszkola wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamy